Hiện tạ我有2个网站,并给它ạ同一主机,数据để tránh tă成本...无双ết như thế thì ảnh hưởng tới eo nhiề不,应分为2个站点,2个单独的主机ệt không.
Hic期待着đại ca, sư huynh trong đây chỉ giáo thêm